Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.072 - "МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост"

Процедурата е насочена към реализиране на дейности и мерки, които да дадат възможност на търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда да придобият знания и да усвоят подходящи умения, които да им помогнат да се реализират на пазара на труда, по специално на местния трудов пазар на територията на МИГ – Тунджа. Посредством реализираните мерки се предвижда да се увеличи броя на започналите работа представители на целевите групи, като същевременно се спомогне за задоволяване потребностите на местните работодатели от работна сила. Подобрените умения и знания на лица от всички възрастови групи, притежаващи различен образователен ценз ще подобри конкурентоспособността им и успешната им интеграция на местния трудов пазар.

Краен срок: 10.07.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://www.tundzhaleader.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.