Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFOP001-1.027 - Планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията

- Подобряване на процесите по планиране, координация и контрол при развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията;

- Усъвършенстване на създадената технологична среда за отчетност и прозрачност на публичните инвестиции в ИКТ и е-управление.

Краен срок: 13.12.2021 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.