Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGLD-1.001 - „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

Да се подобри достъпът на уязвимите групи от населението в отдалечени и селски райони до професионални здравни грижи и социална подкрепа чрез създаване на иновативни модели на медицински и социални услуги в общността.

Въвеждане на пилотна услуга за телеасистенция с цел да се осигури постоянен мониторинг на здравния и социален статус на хората на възраст над 50 години с хронични заболявания и увреждания, живеещи в отдалечени и селски райони;

Създаване на система за бърза реакция при извънредни ситуации, улесняване на комуникацията между съответните институции и осигуряване на достъп до услуги в зависимост от конкретните нужди;

Създаване на мултидисциплинарни екипи от специалисти в областта на здравеопазването и социалните услуги, обучени за нуждите на услугите по телеасистенция;

Разширяване на обхвата на съществуващата мрежа за "Домашни грижи" на БЧК чрез създаване на три нови Центъра за домашни грижи в областите Видин и Монтана, както и създаване на мобилни единици към вече съществуващите в Област Враца, като по този начин се увеличи броя на бенефициентите;

Разработване на иновативни и гъвкави програми за обучение, осигуряващи квалификация на специалисти в областта на здравеопазването и социалните услуги за работа в областта на предоставянето на интегрирани медико-социални услуги;

Разработване на ефективни модели за социално приобщаване на представители на ромското население и други етнически малцинства чрез осигуряване на качествено професионално обучение и възможности за заетост в областта на предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в общността;

Създаване на екипи от доброволци, които да подкрепят дейностите на центровете за домашни грижи и услугите по телеасистенция чрез осигуряване на подходящо обучение и разработване на система за комуникация и координация;

Създаване на платформа, обединяваща доставчици на услуги и други заинтересовани страни, за съвместна работа по създаването на качествени и устойчиви интегрирани медико-социални услуги за различни целеви групи.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължаване на срока в съответствие с писмено искане от проектния изпълнител БЧК поради обективни обстоятелства (изх. №РД33-1423 от 18.02.2019 г.)

Краен срок: 25.02.2019 г. 18:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).