Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.763 - "МИГ Средец, под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства"

Подобряване на икономическите резултати на земеделските стопанства и улесняване преструктурирането и модернизирането им, включително стимулиране развитието на приоритетни земеделски сектори на територията, като животновъдство- говедовъдство, овцевъдство, и пчеларство, трайни насаждения, етерично-маслени и медицински култури.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 14.09.2023 г. 00:00 ч.

Краен срок: 31.10.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Началната дата на приема е 14.09.2023 с краен срок на приема- 31.10.2023 17:00 ч..Процедурата е с няколко срока на кандидатстване. При установяване на неусвоен финансов ресурс по мярката след осъществяването на настоящия прием, ще бъде обявен втори прием по настоящата процедура с нов краен срок. Проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата процедура.

Интернет адрес: https://www.mig-sredets.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.