Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.028 - МИГ Ардино - Джебел - мярка 7.2. "Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия".

Цели на процедурата:

- Повишаване конкурентоспособността на територията посредством инвестиции в неземеделски дейности;

- Създаване на заетост и диверсификация на незeмеделските дейности; развитието на технологиите в областта на „зелената икономика“, включително на енергия от ВЕИ за собствено потребление;

- Развитие на туризъм, съчетаващ природни и културни ценности;

- Подобряване на условията на живот на територията на МИГ Ардино – Джебел чрез реконструкция и обновяване на публичната инфраструктура, използвана от възможно най-голям брой жители.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения както следва:

Първи срок: от 15.07.2018 г. до 17:00 часа на 15.09.2018г.,

Втори срок: от 01.10.2018 г. до 17:00 часа на 30.11.2018г., (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения);

Трети срок: от 04.01.2019 г. до 17:00 часа нa 28.02.2019г., (в случай че са налични остатъчни средства от втория краен срок за подаване на проектни предложения).

Краен срок: 30.11.2018 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).