Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-5.001 - Техническа помощ 2014-2020

Целите на настоящата процедура са следните:

Да се подкрепи повишаването на капацитета на УО за управление на програмата чрез прилагането на принципите на добро управление и подобрени подходи в програмирането, изпълнението, мониторинга, контрола и оценката на оперативната програма;

Да се подкрепи подобряване на капацитета на бенефициентите за подготовка и изпълнение на проектни предложения, които да съответстват напълно на приоритетите, целите и изискванията на оперативната програма;

Да се повиши информираността за възможностите, които оперативната програма предлага за финансиране на дейности в контекста на политиките, подкрепяни от програмата чрез ЕСФ.

Краен срок: 01.12.2019 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.