Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGLD-2.003 - Образование и грижи в ранна детска възраст

Общата цел на процедурата е да допринесе за повишаване на качеството на живот, социалното включване и ранното детско развитие чрез подкрепа за създаването и изпълнението на комплекс (хъб*) от функционални услуги за деца от уязвими групи**, включително от ромски общности.

*Хъб: Комплекс от функционални услуги, допринасящи за повишаване на качеството на живота, социалното включване и ранното детско развитие на деца от уязвими групи, включително от ромски общности, което да осигури равнопоставеното им включване във формалната образователна система. Комплексът от услуги трябва да се прилага гъвкаво, чрез използване на вече съществуващи структури, а не чрез създаване на паралелни такива. Комплексът може да бъде център, мобилна услуга или комбинация от двете, със задължителното участие на медиацията в общността (медиатори). Фокусът трябва да бъде върху меки мерки, включващи интегрирани услуги – здравни, социално-образователни, достъп до основни хигиенни ресурси, работа с родители чрез осъществяване на връзки с други програмни ресурси и услуги.

**Уязвими групи: За целите на програмата, „уязвими групи” се определят като групи с по-висок риск от бедност и социално изключване от общото население. Това са етнически малцинства, предимно роми, хора с увреждания, ученици, отпаднали от училище, сираци, деца и младежи от семейства с един родител, деца и младежи от семейства с ниско ниво на образование, лица, борещи се с наркотични зависимости, бездомни лица, безработни лица.

Процедурата цели прилагане на комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване на достъпа до образование, опазване на здравето и развитие на социални умения за деца на възраст 0 – 6 г., които не посещават/нямат достъп до детска градина или ясла, или живеят в изолирани селски/градски и/или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация.

Краен срок: 15.09.2021 г. 18:00 ч.

Интернет адрес: https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie/pokani

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.