Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.145 - МИГ "Девня - Аксаково" - Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Основна цел на мярката е модернизиране на земеделските стопанства и насърчаване развитието на продукти от местен характер, подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ „Девня – Аксаково“

Допълнителна информация относно крайния срок

Начален срок за стартиране на прием на проектни предложения по мярка 4.2.„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ е 13.01.2022г.

Краен срок: 14.02.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.migda.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.