Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG14MFOP001-4.026 - МИРГ ПАЗАРДЖИК - Мярка: 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“

Чрез мярка 2.1. Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на риболовния сектор се цели:

1. Насърчаване разнообразяването на икономически дейности в сектор „Рибарство”;

2. Разнообразяване на производството на продукти/услуги, чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване;

3.Поддържане на заетостта в рибарския район и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарския район.

Прилагането на мярката ще допринесе за постигане на специфична цел 2.1 Диверсификация на първични производствени дейности (диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности) — т.е. диверсификация в рамките на сектор „Рибарство“, специфична цел 2.2 Диверсификация на първични производствени дейности (диверсификацията на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на допълнителни дейности) — т.е. диверсификация в рамките на сектор „Рибарство“ и специфична цел 2.3 Създаване на заетост извън секторите „Рибарство“ и аквакултури към Приоритет 2 на Стратигията на ВОМР.

Краен срок: 19.10.2020 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://flag-pazardzhik.org/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.