Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.578 - МИГ Исперих Мярка 21 "Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа"

Мярката е програмирана за изпълнение на няколко цели на стратегията на МИГ Исперих за ВОМР чрез подпомагане на проекти, адресиращи една или повече от посочените по-долу цели:

1. Съхранение и валоризиране на културното и природно наследство на територията чрез развитието на знания и умения за популяризиране и интерпретация на наследството, и приобщаване на местната общност към неговото опазване и валоризиране.

2. Засилване на интереса и капацитета на местната общност за опазване на околната среда, предотвратяване и приспособяване към изменението на климата и биоразнообразието чрез пренос на знания и демонстрация на добри практики.

3.Стимулиране на инициативността и пълноценното участие на гражданите в живота на общността за по-добро качество на живот и намаляване на социалната изолация.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 24.01.2022 г. 09:16 ч.

Краен срок: 28.02.2022 г. 16:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Настоящата процедура за подбор на проекти е с три крайни срока за подаване на проектни предложения, както следва: Първи краен срок за подаване на проектни предложения: от 24.01.2022г. до 16.30ч. на 28.02.2022г. Втори краен срок за подаване на проектни предложения: от 18.04.2022г. до 16.30ч. на 20.05.2022г. Трети краен срок за подаване на проектни предложения: от 04.07.2022г. до 16.30ч. на 03.08.2022г.

Начален срок: 18.04.2022 г. 10:45 ч.

Краен срок: 11.07.2022 г. 16:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за подаване на проектни предложения е удължен до 16.30ч. на 11.07.2022г.

Начален срок: 29.08.2022 г. 11:30 ч.

Краен срок: 29.09.2022 г. 16:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с три крайни срока. Трети краен срок е от 29.08.2022г. до 16.30 ч. на 29.09.2022г.

Интернет адрес: http://www.leaderisperih.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.