Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGCULTURE-2.002 - ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“

Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ цели да подобри и увеличи достъпа до изкуства и култура, както и ангажираността на културните оператори. Поставен е фокус върху достъпа до култура в местни и регионални области, чрез развитие на публики, чрез предприемачество в областта на културата и чрез подобрен достъп за етническите и културните малцинства до култура.

Краен срок: 23.08.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.eeagrants.bg/programi/kultura

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.