Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFPR002-2.010 - Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1)

В съответствие с акцента на Европейския съюз (ЕС) върху значението на данните за създаването на сигурно, устойчиво и проспериращо бъдеще, България има за цел да развие национална екосистема от данни като ключов компонент от следващия етап на цифрова трансформация. Наличието на надеждни и достъпни данни и оперативно съвместими системи за данни е доказан генератор на стойност в икономиката и в обществения и частния живот. Данните от публичния и частния сектор в световен мащаб се използват за създаване на иновативни услуги и продукти, които подкрепят икономиката и привличат инвестиции и повторни инвестиции в нея, създават работни места, подобряват качеството на живот, защитават околната среда и повишават ефективността на ресурсите.

Специфичните за сектора национални пространства от данни са идентифицирани в Европейската стратегия за данни като подходящата парадигма за управление на ресурсите от данни на нацията. Пространствата за данни се характеризират със споделяне на данни и повторно използване и сътрудничество между множество заинтересовани страни, представляващи бизнеса, правителството, гражданите и академичните среди.

Целта на предложените дейности е стратегическо укрепване на институционалните, технически и законодателни основи, необходими за ускоряване на системите за управление на данни в България и изграждане на ориентирани към потребителите пространства за данни. Функционалната рамка за управление на данните, включваща добре дефинирани стандарти за качество, наличност и обмен на данни, е от първостепенно значение, за да се създаде доверие, да се насърчи активна екосистема и следователно да се позволи на страната да се развива и участва в икономиката на данните на европейско ниво, позволявайки генериране на стойност. Дейностите ще допринесат за по-доброто използване на наличните данни на национално ниво, ще повишат производителността и ефективността на ресурсите във всички икономически сектори, ще предоставят възможност за по-персонализирани продукти и услуги, по-добро разработване на политики и модернизиране на публичните услуги.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 19.03.2024 г. 16:30 ч.

Краен срок: 22.05.2024 г. 16:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.