Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.055 - Нови работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

• да осигури предпоставки за създаване на устойчиви работни места на територията на МИГ Долни Чифлик и Бяла за безработни и неактивни лица;

• увеличаване броя на започналите работа и/или включени в обучение безработни и неактивни лица на територията на МИГ с фокус върху уязвимите групи на местния пазар на труда, вкл. безработни и неактивни младежи до 29 г. от Стратегията за ВОМР на МИГ „Долни Чифлик и Бяла“.

Допълнителна информация относно крайния срок

Всяко проектно предложение, което е подадено след крайния срок, ще бъде отхвърлено и няма да бъде разглеждано по настоящата покана.

Краен срок: 05.07.2019 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.mig-db.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.