Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.723 - МИГ Луковит-Роман: мярка 19-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Целите на мярката са:

• Насърчаване на растежа и разнообразяване към неземеделски дейности в микропредприятията;

• Насърчаване на предприемачеството за създаване на нови работни места и повишаване на доходите на населението;

• Насърчаване развитието на интегриран туризъм, съчетаващ природни и културни ценности.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.03.2023 г. 17:00 ч.

Краен срок: 31.05.2023 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Разполагаем бюджет за настоящата процедура на прием 311 706,73 лева. При наличие на неусвоен финансов ресурс след първи прием се предвижда втори прием от 17.07.2023г. до 17.09.2023г.,17:30 часа

Интернет адрес: https://mig-lr.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.