Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.641 - МИГ Добричка подмярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

Земеделието е основен източник на доходи за населението от територията на действие на МИГ. Застъпени са и двата подотрасъла - растениевъдство и животновъдство. В растениевъдното направление стопанствата са насочени основно към зърнопроизводство, овощарство и зеленчукопроизводство, а в животновъдно направление - към птицевъдство и говедовъдство. На територията се отглеждат пчели и технически култури. В последните години мнозина се насочиха към отглеждане на нетрадиционни за региона етерично-маслени и медицински култури и билки. В проведени срещи с представители на сектора се очерта необходимост от подкрепа основно в три направления: за по-големите стопани - в посока постигане на устойчивост; за средните – подкрепа за модернизиране на материалната база за съхранение на произведената от тях продукция и за по-малките стопанства – подкрепа за закупуване на техника за обработка на земята и прибиране на реколтата.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 02.05.2022 г. 00:00 ч.

Краен срок: 31.07.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори и всеки следващ прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на предходния прием по подмярката. В този случай предстоящите приеми са планирани, както следва: Втори прием: от 01.09.2022г. до17:00 часа на 31.10.2022г. Трети прием: от 10.01.2023г. до 17:00 часа на 28.02.2023г. Четвърти прием: от 01.05.2023г. до 17:00 часа на 30.06.2023г.

Начален срок: 01.09.2022 г. 00:01 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Следващ прием на проектни предложения по настоящата процедура ще бъде обявен само при наличие на неусвоен финансов ресурс след приключване на предходния прием по подмярката. В този случай предстоящите приеми са планирани, както следва: Трети прием: от 10.01.2023г. до 17:00 часа на 28.02.2023г. Четвърти прием: от 01.05.2023г. до 17:00 часа на 30.06.2023г.

Интернет адрес: https://www.mig-dobrichka.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.