Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.370 - МИГ САМОКОВ - мярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности"

Постигане на устойчиво икономическо развитие и създаване на нови работни места и намаляване на бедността чрез разнообразяване на местната икономика с производства с висока добавена стойност и иновативност.

1. Разнообразяване към неземеделски дейности;

2. Насърчаване на предприемачеството на територията;

3. Насърчаване развитието на туризма на територията;

4. Развитие на „зелена икономика“ и иновации;

5. Създаване на възможности за заетост и повишаване на качеството на живот.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи краен срок за подаване на проектни предложения е 17.30 часа на 30.09.2020 г. След първия прием при наличие на остатъчен финансов ресурс по мярката ще бъде обявен втори прием с краен срок 31.12.2020 г.

Краен срок: 30.09.2020 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: www.mig-samokov.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.