Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05SFPR002-1.001 - ЗАПОЧВАМ РАБОТА - Компонент 1 „Активиране“

Осигуряване на цялостен пакет от мерки, насочени към интеграция на пазара на труда на неактивни лица и безработни с акцент върху лицата в неравностойно положение. Операцията допринася за изпълнението на Специфична препоръка за 2020 г. „…да засили активните политики по отношение на пазара на труда”. Операцията допринася за изпълнението на принцип 1 „Образование, обучение и учене през целия живот“ и принцип 4 „Активна подкрепа за заетостта“ на Европейския социален стълб.

Настоящият Компонент 1 „Активиране“ има за цел да приложи иновативни подходи за активиране на икономически неактивни лица и комплексна подкрепа за тяхното мотивиране за включване на пазара на труда. Дейностите са насочени към идентифициране и мотивиране за активно поведение на пазара на труда на икономически неактивни лица, вкл. неактивни младежи, които да започнат да търсят работа и да се насочат към заетост или към връщане в образование.

Компонент 1 ще бъде допълнен с последващи дейности по Компонент 2 „Обучение“ и Компонент 3 „Заетост“ за включване на целевите групи, вкл. на активираните лица по Компонент 1, в заетост и/или обучение. За Компонент 2 „Обучение“ и Компонент 3 „Заетост“ ще бъдат обявени допълнителни процедури.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 16.09.2022 г. 18:00 ч.

Краен срок: 17.10.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://esf.bg

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.