Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGLD-1.002 - Растеж чрез активизиране на местния потенциал - GALOP

Процедурата има за цел изготвянето на стратегии за местно развитие чрез използване на съществуващите ресурси и активизиране на местния потенциал, подкрепа на общините, местния бизнес и неправителствен сектор в подготовката и реализацията на бизнес-планове и проекти за изпълнение на стратегиите. По процедурата ще се осъществи трансфер на успешни модели на развитие между български и норвежки общини, както и ще се пристъпи към промяна на националната нормативна рамка с оглед насърчаване на икономическата активност и иновации, базирани на местния потенциал.

Краен срок: 15.04.2019 г. 18:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).