Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-1.071 - „МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ - „Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни микро-, малки и средни предприятия“

Целта на мярката е увеличаване броя на включените в самостоятелна заетост безработни, неактивни и/или наети лица от всички възрастови групи, както регистрирани в Дирекции „Бюро по труда“, така и в заетост при работодател, чрез обучения, съобразени с индивидуалните нужди

Допълнителна информация относно крайния срок

05.07.2019 г. 17.30 часа

Краен срок: 05.07.2019 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: http://www.mig-ks.com/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.