Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGLD-3.002 - Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите

Общата цел на процедурата е да насърчи засиленото включване и овластяване на ромите в България, като подкрепи развитието на устойчиви механизми за прилагане на ефективни интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите в маргинализираните ромски общности, които свързват множество и допълващи се намеси в областите на равен достъп до социални услуги, образование, заетост, здравеопазване и недискриминация и се основават на активно участие на ромската общност и междусекторно сътрудничество между местните институции за услуги.

Специфични цели

1. Увеличаване на достъпа и качеството на интегрираните мерки за ромите и други групи от населението, живеещи в компактни сегрегирани общности и изправени пред крайна бедност и изключване в следните сектори: социално подпомагане, образование, заетост и здравеопазване. Интегрираните мерки предполагат сложен подход, насочен към подобряване на качеството на живот на бенефициентите, при които най-малко два вида услуги трябва да се предоставят на едно и също лице в зависимост от неговите нужди.

2. Овластяване на ромските общности, включително на ромските жени и младежи, да участват активно в решенията, които засягат тяхното развитие. Овластяването на ромите се разглежда като процес на разширяване на техните активи и способности както на индивидуално ниво (умения, знания, увереност и повишен достъп до равни възможности за личностно развитие), така и на колективно ниво (способност да се организират и мобилизират, за да предприемат съвместни действия за решаване на проблеми в общността), за да участват, да преговарят, да влияят и да държат отговорни институциите за формулирането и прилагането на политики, които засягат техния живот.

3. Борба с всички форми на дискриминация и антиромски нагласи срещу ромите. Всички проекти, подкрепени с процедурата, трябва да насърчават зачитането на правата на ромите, борбата срещу дискриминацията, стереотипите и тормоза и ще работят за повишаване на осведомеността както в мнозинството, така и в малцинствените общности относно зачитането на етническото многообразие и разбирането на ползите от подходите, основани на зачитане на основните човешки права.

Краен срок: 30.09.2021 г. 18:00 ч.

Интернет адрес: https://www.eeagrants.bg/programi/mestno-razvitie

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.