Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.416 - МИГ Исперих Мярка 1.3 "Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски стопанства"

1.Повишаване качеството на работната сила и развитие на човешкия капитал в земеделието на територията на МИГ Исперих, приоритетно сред дребните и малки за общината земеделски производства

2.Насърчаване хоризонталните връзки в селското стопанство на територията, чрез обмяна и споделяне на опит, знания и добри практики за развитие на сектора

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с един кране срок за кандидатстване.

Начало на прием: 05.04.2021г.

Краен срок за кандидатстване: 10.05.2021г. до 16.30 часа.

Краен срок: 10.05.2021 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: http://www.leaderisperih.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.