Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.228 - “Местна инициативна група Високи Западни Родопи - Борино - Доспат - Сърница“ - подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура"

Подобряване на основните услуги за населението и инфраструктурата в селата и градовете на територията на МИГ Високи Западни Родопи-Борино-Доспат-Сърница

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 14.02.2019 г. 10:14 ч.

Краен срок: 20.03.2019 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Настоящата процедура за подбор на проектни предложения е обявена с два срока за кандидатстване. Втори прием е с начало 29.04.2019 година и краен срок за кандидатстване е 31.05.2019 година 17:00 часа с бюджет остатъчните средства по процедурата след приключване на първия прием.

Начален срок: 14.02.2019 г. 10:14 ч.

Краен срок: 19.06.2019 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием по процедура BG06RDNP001-19.228 е обявен с начало 17.05.2019 година и краен срок за кандидатстване 19.06.2019 година 17:00 часа с бюджет остатъчните средства по процедурата след приключване на първи прием в размер на 88 212,50 лева.

Начален срок: 14.02.2019 г. 10:14 ч.

Краен срок: 31.05.2022 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата за подбор на проектни предложения е променена, като са добавени още два срока за кандидатстване. Трети прием на проектни предложения е с начало 29.04.2022 година и краен срок за кандидатстване 31.05.2022 година 17:00 часа с бюджет от 742 292,46 лева. Четвърти прием по процедурата ще бъде обявен с начало: 28.11.2022 година и краен срок за кандидатстване 30.12.2022 година 17:00 часа, при условие, че е наличния остатъчен финансов ресурс след приключване на трети прием.

Интернет адрес: http://www.borino-dospat.com/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.