Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.063 - „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица”: Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”

Процедурата е насочена към създаване на условия за устойчива и качествена заетост, приоритетно за младите хора, уязвими и малцинствени групи, живущи на територията на МИГ. Прилагането на мярката на територията на „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” ще допринесе за повишаване нивата на устойчива заетост.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори прием:

Начален срок: 15. 02. 2019

Краен срок: 30. 04. 2019 г. 17.00 часа.

Трети прием - при наличие на остатъчни средства след втори прием:

Начален срок: 26.08. 2019

Краен срок: 26. 09. 2019 г. 17.00 часа.

Краен срок: 30.04.2019 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).