Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG65BVPR001-2.001 - „Процедура № 3, Специфична цел 2 „Обща визова политика“

Процедурата е в съответствие с чл. 3, параграф 2, буква б) и Приложение II, параграф 2, буква д) от Регламент 2021/1148 и чл. 3, параграф 2, буква б), чл. 16, параграф 4 и Приложение VII, буква в)(2) от Регламент 2021/1148.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 08.11.2023 г. 17:30 ч.

Краен срок: 08.12.2023 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.