Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.733 - Сдружение „МИГ Куклен - Асеновград“ Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“

Предоставянето на фокусираната подкрепа има за цел:

- Подобряване на условията на живот в селата на територията на МИГ;

- Създаване на оптимална жизнена среда, чрез инвестиции във всички видове малки по мащаби инфраструктура;

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 13.03.2023 г. 08:00 ч.

Краен срок: 18.04.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок за подаване на проектните предложения е: 30.06.2023г. (Втори прием ще бъде обявен при условие, че е наличен финансов ресурс по мярката).

Интернет адрес: http://mig-kuklen-asenovgrad.eu/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.