Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFPR002-3.001 - Осигуряване на техническа помощ за успешното изпълнение на ПНИИДИТ

Основната цел на процедурата е да се повиши ефективността на Управляващия орган (УО) и на Междинните звена (МЗ), да се подобри капацитетът на бенефициентите на програмата и да се осигури информираност за мерките по нея

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 13.11.2023 г. 16:30 ч.

Краен срок: 31.12.2028 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.