Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGENVIRONMENT-4.003 - Открита покана № 3 „Климат“

Целта на поканата е да се повиши капацитета на общините за оценка на стратегическите им планове и програми по отношение на планирани и изпълнени действия, водещи като резултат до намаляване на емисиите на парникови газове и адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови стратегически стъпки за въвеждане на добрите практики за предотвратяване или свеждане до минимум на щетите, които те могат да причинят.

Допълнителна информация относно крайния срок

За да бъдат допустими формулярите за кандидатстване трябва да бъдат подадени не по-късно от 17:00 на 07.10.2020 г. чрез системата ИСУН.

Краен срок: 07.10.2020 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/pokani

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.