Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.028 - МИГ ЛОМ Мярка 13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“

Чрез изпълнение на проекти по настоящата мярка се очаква да бъде постигнат трансфер на знания и технологии на местно ниво чрез инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средни предприятия на територията на МИГ ЛОМ. Чрез дейностите се цели пазарно развитие на предприятията и повишаване производителността на труда на територията. Основната цел на мярката е повишаване конкурентоспособността на МСП, чрез подобряване на производствените процеси в тях и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Допълнителна информация относно крайния срок

Крайна дата и час за кандидатстване по втори прием на проектни предложения при останал ресурс за разпределение:17,30 ч. на 30.05.2019 г.

Краен срок: 18.11.2018 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).