Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.028 - МИГ ЛОМ Мярка 13 „Подобряване на капацитета за растеж на МСП на територията на МИГ-ЛОМ“

Чрез изпълнение на проекти по настоящата мярка се очаква да бъде постигнат трансфер на знания и технологии на местно ниво чрез инвестиции за повишаване на капацитета на малките и средни предприятия на територията на МИГ ЛОМ. Чрез дейностите се цели пазарно развитие на предприятията и повишаване производителността на труда на територията. Основната цел на мярката е повишаване конкурентоспособността на МСП, чрез подобряване на производствените процеси в тях и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения и подобряване на съществуващите продукти и услуги.

Краен срок: 30.05.2019 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.