Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения.

Целта на процедурата е чрез създаване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения, да се предоставят подкрепящи социални услуги в общността с цел създаване или възстановяване на умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността според възможностите им.

Допълнителна информация относно крайния срок

В контекста на пандемията от COVID-19 и въведеното извънредно положение със съпътстващите ограничителни мерки, както и с оглед важността на двете процедури за цялостното изпълнение на Картата на услугите за подкрепа в общността към Плана за действие за периода 2018-2021 г. за реализиране на Националната стратегия за дългосрочна грижа, срокът за подаване на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.062 „Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения“ е удължен до 31.08.2020 г., което ще даде нужното време на общините след отмяната на извънредното положение за подготовка на качествени проектни предложения.

Краен срок: 31.08.2020 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.