Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-2.062 - Социално включване на лицата с психични разстройства и с интелектуални затруднения.

Целта на процедурата е чрез създаване на центрове за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и за лица с интелектуални затруднения, да се предоставят подкрепящи социални услуги в общността с цел създаване или възстановяване на умения за самостоятелен живот и пълноценно включване в общността според възможностите им.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължаване на срока за подаване на проектни предложения до края на месец ноември 2019 г. с оглед на необходимостта от изготвяне на инвестиционен проект за кандидатстването по процедурата от страна на 10-те КБ, при спазване на реда и условията на Закона за обществени поръчки и съответното технологично време за изпълнение на възложената поръчка.

Краен срок: 29.11.2019 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.