Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.110 - МИГ Свиленград Ареал "Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал"

С финансирането на проекти по ОПИК на територията на МИГ Свиленград Ареал чрез одобрената стратегия за местно развитие се очаква получаването на следните резултати съответстващи на Приоритетна ос 2 "Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“

2. Инвестиционен приоритет „Капацитет за растеж на МСП”:

- общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии;

В резултат на подкрепените дейности се очаква подобряване на конкурентноспособността, създаване на потенциал за експорт и подобряване на пазарното присъствие на МСП на териториите на МИГ Свиленград-Ареал чрез внедрени технологии за подобряване на производствения процес, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране на производствената верига, съответно повишаване на добавената стойност и активно включване във всички етапи на веригата за добавяне на стойност.

-подкрепа за специализирани услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет;

В резултат на подкрепените дейности се очаква подобряване на капацитета на МСП на териториите на МИГ Свиленград-Ареал за работа в интензивно конкурентни пазари, с повишаване на конкурентноспособността и респективно на устойчивото им присъствие на външни пазари.

- подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги;

В резултат на подкрепените дейности се очаква подобряване на капацитета на МСП на териториите на МИГ Свиленград-Ареал за правене на конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес, както и за осигуряване на по-бърз и по-лесен достъп до чужди пазари чрез повишаване и подобряване на използването на ИКТ и услуги, и оптимизиране на процесите за управление на бизнеса.

Краен срок: 07.03.2022 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://migsvilengrad.org/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.