Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.061 - МИГ САМОКОВ: Mярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура

На територията на МИГ САМОКОВ се подпомага изграждане или обновяване на:

1. общински пътища, улици, тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях;

2. площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности;

3. социална инфраструктура за предоставяне на услуги;

4. общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност;

5. спортна инфраструктура;

6. обекти, свързани с културния живот;

7. общинска образователна инфраструктура с местно значение.

Допълнителна информация относно крайния срок

Обявен е втори прием по настоящата процедура с неусвоен финансов ресурс в размер на 258 876 лв.

С Решение на УС на МИГ Самоков от 10.09.2019 г. е удължен срока за прием.

Краен срок: 17.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.mig-samokov.eu

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.