Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги

Операцията е в контекста на цялостния процес за създаване на възможност за независим живот на възрастните хора и хората с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на хората в общността.

Целта на операцията е извеждане на хората с увреждания и възрастните хора от специализираните институции, превенция на институционализацията на тези лица чрез предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа (Дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства) и подкрепа и предоставяне на социални услуги от резидентен тип (Центрове за грижа за хора с увреждания и възрастни хора – за лица с психични разстройства, лица с умствена изостаналост, лица с различни форми на деменция и възрастни хора в невъзможност за самообслужване).

Допълнителна информация относно крайния срок

Изменение на Условията за кандидатстване (Заповед № РД-01-357-30.12.2021 г.)

Краен срок: 30.06.2022 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.