Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.385 - МИГ Завет-Кубрат Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“

Целите на предоставяната безвъзмездна финансова помощ са свързани с подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 15.06.2020 г. 09:51 ч.

Краен срок: 31.08.2020 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 г., "СНЦ МИГ Завет - Кубрат" обявява в рамките на настоящата процедура първи прием за подбор на проектни предложения с начален срок - 15.06.2020 г. и краен срок 31.08.2020 г.

Начален срок: 15.06.2020 г. 09:51 ч.

Краен срок: 30.07.2021 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 г., "СНЦ МИГ Завет - Кубрат" обявява в рамките на настоящата процедура втори прием за подбор на проектни предложения с начален срок - 02.12.2020 г. и първоначален краен срок 29.01.2021 г. С Решение № 284 от 26.01.2021 г. на УС на МИГ Завет - Кубрат, крайният срок за прием е удължен до 26.02.2021 г. Следва Второ удължаване на крайният срок, съгласно Решение № 291 от 18.02.2021 г. на УС на МИГ Завет - Кубрат - до 29.04.2021 г. С Решение № 294 от 26.04.2021 г. крайният срок е удължен за трети път до 20.07.2021 г.

Начален срок: 01.08.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 14.10.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 г., "СНЦ МИГ Завет - Кубрат" обявява в рамките на настоящата процедура трети прием за подбор на проектни предложения с начален срок - 01.08.2022 г. и краен срок 14.10.2022 г.

Начален срок: 07.11.2022 г. 09:00 ч.

Краен срок: 16.12.2022 г. 17:30 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Съгласно разпоредбите на чл. 42, ал. 4 на ПМС 161/2016 г., "СНЦ МИГ Завет - Кубрат" обявява в рамките на настоящата процедура четвърти прием за подбор на проектни предложения с начален срок - 07.11.2022 г. и краен срок 16.12.2022 г. с бюджет на приема в размер на 171 887,70 лв.

Интернет адрес: http://www.mig-zavet-kubrat.eu

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.