Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.267 - МИГ Исперих – ПРСР мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“

По процедурата се насърчават инвестиции в хранително-преработвателната промишленост на територията на МИГ Исперих, целящи:

• Добавяне на стойност към местните земеделски продукти;

• Развитие на къси вериги на доставка;

• Максимално оползотворяване на отпадъците.

Мярката е програмирана и с цел за намаляване на пазарния риск, а от там и създаването на повече стимули за развитие на нетрадиционни сектори земеделието на територията на МИГ Исперих.

Допълнителна информация относно крайния срок

Срокът за кандидатстване е удължен с решение на Управителния съвет на МИГ Исперих, проведено на 03.07.2019г.

Краен срок: 30.09.2019 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: http://www.leaderisperih.eu/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.