Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.476 - Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в частта на малките пилотни проекти на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Целите на подмярка 19.1 в частта на малките пилотни проекти e осигуряване на подкрепа за:

- популяризиране на подхода ВОМР;

- популяризиране на местната идентичност;

- популяризиране на МИГ, неполучили финансиране на изпълнение на стратегия за ВОМР;

- запазване на МИГкато действащи субекти на съответните територии;

- подкрепана иновативни практики.

Допълнителна информация относно крайния срок

Удължен срок на прием със заповед на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. РД 09-94/02.02.2021 г.

Краен срок: 02.04.2021 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/vomr/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.