Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.817 - Мярка 5 (код на мярката по ПРСР 2014-2020г. - 7.5) - "Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура" от стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец - Ивайловград"

Цели на мярката: Да се насърчи растежа на доходите и създаването на заетост на територията, чрез подпомагане развитието на селски туризъм. Да се разнообрази и подобри туристическата инфраструктура, атракции и съоръжения за посетители на територията. Опазване и популяризиране на природното и културно наследство на територията.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 01.03.2024 г. 17:00 ч.

Краен срок: 01.06.2024 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: https://mig.lyubimets.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.