Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BGCULTURE-3.001 - ПЪРВА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 3 "ПОДОБРЕНА ИНФОРМИРАНОСТ ЗА ИЗКУСТВА И КУЛТУРА НА ЕТНИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ МАЛЦИНСТВА (ФОКУС ВЪРХУ РОМИ)"

Резултат 3 цели да стимулира по-голямо социално сближаване в България чрез подобрено взаимно разбиране между мнозинството и културите на малцинствата с фокус върху ромите. Резултатът ще се стреми да увеличи достъпа до изкуства и култура от етнически и културни малцинства, както и да засили тяхната ангажираност чрез културни и образователни събития, изложби и документиране на културната история с фокус върху ромската култура и достъп до нея.

Краен срок: 29.11.2021 г. 17:30 ч.

Интернет адрес: https://www.eeagrants.bg/programi/kultura

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.