Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M2OP001-3.009 - МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.4.1. „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Целта на процедурата е подкрепа за социално включване на деца и ученици от маргинализираните групи чрез подобряване на достъпа им до качествено образование. Мярката допринася за постигането на специфична цел - Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми.

Допълнителна информация относно крайния срок

Втори краен срок 28.02.2020 г., 17:00 часа (в случай че са налични остатъчни средства от първия краен срок за подаване на проектни предложения)

Краен срок: 25.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.migradomir.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.