Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-1.021 - МИГ Аврен-Белослав - „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Целта на настоящата процедура е насърчаване на въвеждането в практиката на иновации, повишаване на иновационната дейност на предприятията и развитие и стимулиране на предприемачество и заетост на МСП на територията на МИГ Аврен-Белослав. Повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС чрез внедряване на иновации в МСП на територията на МИГ Аврен-Белослав.

Краен срок: 31.10.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: http://mig-avren-beloslav.com/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.