Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP002-6.002 - "Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.""

Настоящата процедура, представлява процедура на директно предоставяне чрез бюджетни линии. Бюджетната линия е опростена форма за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез приоритетна ос 6 „Техническа помощ“ на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС 2014-2020) на конкретния бенефициент – Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. Бюджетните линии са предназначена за финансиране на разходи с цел обезпечаване на дейностите по програмиране, управление, наблюдение, оценка, договаряне и контрол на усвоените средства по ОПОС 2014-2020 г. Дейностите ще бъдат насочени към осигуряване на необходимата подкрепа за управлението и изпълнението на ОПОС 2014-2020 г., приключване на ОПОС 2007-2013 г. и подготовка на ОПОС 2021–2027 г.

Целите на процедурата са:

- Да се подкрепи повишаването на капацитета на отговорните структури, с цел ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката и контрола на ОПОС.

- Да се повиши осведомеността сред широката общественост за програмата и за приноса на ЕСИФ, да се осигури прозрачност и предоставяне на информация от практическо значение за всички идентифицирани целеви групи.

- Да се укрепи капацитета на бенефициентите на ОПОС за успешно реализиране на проекти по програмата.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 31.08.2017 г. 10:04 ч.

Краен срок: 01.09.2023 г. 18:30 ч.

Интернет адрес: http://ope.moew.government.bg/bg/oposcurrent

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.