Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.543 - МИГ "Преспа"-общини Баните,Лъки и Чепеларе- Мярка 8.6 Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти

Подмярката цели да се подсигурят средства за подпомагане на недържавните гори, както и държавните гори, стопанисвани от общини и частно-правни юридически лица, които да могат да запазят освен своята многофункционалност и конкурентоспособността на собствениците/стопаните си, за да продължат с устойчивото управление на горите си.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 06.01.2022 г. 14:02 ч.

Краен срок: 30.05.2022 г. 23:59 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с два срока на прием. Втора начална дата – 01.09.2022г. /при наличен остатъчен бюджет по подмярката /. Крайна дата на втори прием: 23:59 часа на 31.10.2022година.

Начален срок: 01.09.2022 г. 11:00 ч.

Краен срок: 31.10.2022 г. 23:59 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Наличен остатъчен ресурс по подмярката.

Начален срок: 03.01.2023 г. 10:00 ч.

Краен срок: 30.03.2023 г. 19:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Наличен остатъчен ресурс от предишни приеми.

Интернет адрес: http://www.migprespa.com/

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.