Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG05M2OP001-3.007 - МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” от Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ

Основна цел на мярка 7 е: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми."

Мярката цели да доведе до повишаване качеството на училищното образование в малките населени места, подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места и намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище, чрез различни дейности.

Допълнителна информация относно крайния срок

При остатъчен ресурс от първи прием, ще бъде обяван втори прием по настоящата процедура.Начална дата на втори прием е 19.02.2020.Крайният срок на втори прием е до 17.00 часа на 27. 04.2020 г.

Краен срок: 13.11.2019 г. 17:00 ч.

Интернет адрес: www.miglom.org

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.