Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.722 - "МИГ - Берковица и Годеч" - мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

Инвестициите по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ са насочени към:

- Подобряване достъпа на населението на територията на МИГ до услуги: културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха; социални услуги; услуги, свързани с информационните и комуникационни технологии;

- Подобряване привлекателността на средата за живот и интереса към територията на МИГ.

Подкрепата по мярката обхваща:

- реконструкция и/или рехабилитация на публичната инфраструктура, канализационната мрежа, обществени зелени площи;

- изграждане и/или ремонт на социалната, образователна и спортна инфраструктура;

- изграждане на представителни пазари за зеленчуко и плодо-производители, за живи селскостопански животни и продукти от тях.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 06.03.2023 г. 09:00 ч.

Краен срок: 08.05.2023 г. 17:00 ч.

Допълнителна информация относно крайния срок

Първи период на прием: 06.03.2023 г. с краен срок 17:00 часа на 08.05.2023 г. Втори период на прием: 03.07.2023 г. с краен срок 17:00 часа на 31.08.2023 г. Трети период на прием: 16.10.2023 г. с краен срок 17:00 часа на 16.11.2023 г.

Интернет адрес: https://www.mig-bg.org

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.