Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG06RDNP001-19.406 - МИГ ИСПЕРИХ, 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства

Мярката насърчава инвестиции на територията на МИГ Исперих за:

1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата;

2. Въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал;

3. Развитие на сътрудничество между земеделските стопани.

Краен срок: 30.06.2020 г. 16:30 ч.

Интернет адрес: http://www.leaderisperih.eu/

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.