Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.020 - МИГ Белово, Септември, Велинград - Подобряване на производствения капацитет в МСП

Подобряване на конкурентоспособността на местната икономика и създаване на възможности за местния бизнес, вкл. чрез диверсификация и алтернативни дейности.

Отсъствието на високотехнологични предприятия и големи предприятия с инвестиционни възможности е основна пречка за повишаване конкурентоспособността на територията. Неравномерното разпределение на предприятията в населените места – силната концентрация в общинските центрове води до по-висока безработица и обезлюдяване на селата. Съществуващия голям брой микропредприятия, осигуряващи заетост на 1 до 2 човек, които са със силно затруднен достъп до източници на финансиране води до раздробеност, ниска производителност и от там до слаби пазарни позиции. Основните потребности, от които се нуждаят МСП, според местната общност са:

- Дейности за въвеждане на технологично обновление и иновации;

- Дейности за подобряване на производствените процеси;

- Дейности за добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги;

- Дейности за разнообразяване на асортимента от продукти и услуги на предприятията;

-Дейности за внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес;

- С цел повишаване на конкурентоспособността и икономическото развитие на МСП е необходимо модернизиране и внедряване на нови технологии тях;

- Създаване на условия за разширяване и диверсифициране на дейностите на предприятията.

Допълнителна информация относно крайния срок

Процедурата е с три крайни срока за подаване на проектни предложения:

Първи краен срок - 17:00 часа на 31.05.2018г.

Втори краен срок - 17:00 часа на 31.08.2018г.

Трети краен срок - 17:00 часа на 30.11.2018г.

Втора и трета покана за прием на проектни предложения ще бъдат отваряни, в случай че са налични остатъчни средства от предходен прием.

Краен срок: 30.11.2018 г. 17:00 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).