Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16FFPR002-5.006 - Създаване на Национална мрежа на експерти по качество на атмосферния въздух

Целта на процедурата е да допринесе за повишаване на експертния капацитет на бенефициентите по Приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда 2021-2027 г.“ (ПОС 2021-2027 г.), както и на органите, ангажирани с разработването и/или прилагането на политики и/или мерки, свързани с качеството на атмосферния въздух (КАВ), включително контрола върху тяхното прилагане, на национално, регионално и местно ниво. В допълнение, по процедурата се предвижда и създаване на Национална мрежа от експерти по КАВ, с цел сътрудничество, обмен на знания, опит и добри практики в областта на опазването на чистотата на атмосферния въздух.

Срокове за кандидатстване

Начален срок: 29.05.2024 г. 12:30 ч.

Краен срок: 04.09.2024 г. 23:59 ч.

Интернет адрес: https://www.eufunds.bg/bg/opos

Документи за кандидатстване и информация

Оценителни таблици

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.