Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP002-2.009 - Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците

Чрез финансирането с приоритет към дейности, които се намират най-високо в йерархията при управление на отпадъците, да се подпомогне постигането на целите, заложени в чл. 31, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), по отношение на битовите отпадъци.

Дейностите, които ще се финансират по процедурата и чрез които ще се постигнат поставените цели, следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им.

Краен срок: 26.08.2019 г. 18:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.