Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16M1OP002-3.016 - Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици

Целта на процедурата е подобряване на природозащитното състояние на видове птици.

По процедурата се предоставя финансиране за изпълнение на дейности в рамките на мярка 109 „Инвестиции в консервационни дейности за поддържане/ подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания“ от Националната приоритетна рамка за действие за НАТУРА 2000“.

Краен срок: 24.10.2019 г. 18:30 ч.

Интернет адрес: www.ope.moew.government.bg

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.