Отворена процедура за кандидатстване

В тази страница имате възможност да разгледате процедурата, срока и всички други документи необходими за кандидатстване. Ако сте външен за системата потребител, функционалността за създаване на ново проектно предложение не е достъпна. В системата може да влезете или да си създадете потребителски профил от менюто "Вход".

BG16RFOP002-2.011 - „Подобряване на бизнес средата за българските производители и създаване на условия за изпитване на съоръжения чрез подкрепа за дейността на Български институт по метрология (БИМ)“

Провеждането на високо технологични изпитвания за целите на бизнеса в изпитвателни лаборатории е от ключово значение за увеличаване на иновационния и технологичен капацитет на българските производители. Времето и финансовите разходи за оценка на съответствието на едно съоръжение с действащите директиви са съизмерими с тези за тяхната разработка, като съществена част от финансовите разходи при тези изпитвания са разходите за логистика. Поради тази причина провеждането на изпитвания в лаборатории извън България е скъп и продължителен процес, което прави българските производители неконкурентоспособни на външните пазари.

Допълнителна информация относно крайния срок

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Краен срок: 12.02.2019 г. 17:30 ч.

Документи за кандидатстване и информация

 

Проектът се финансира от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В изпълнение на проект № 0115-ЦКЗ-2.1 „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода 2014-2020 г. – ИСУН 2020“ (BG161PO002-2.1.01-0007-C0001).