Архив на обява за събиране на оферти

В тази страница имате възможност да разгледате обявата, крайния срок и всички документи, необходими за подаването. Ако не сте достъпили системата чрез потребителски профил, функционалността за създаване на нова оферта не е достъпна. За да създадете и подадете оферта е необходимо да влезете в системата или да създадете потребителски профил от менюто "Вход"

БАЛКАНКАР - ЗПДЕА Г. КОСТОВ АД
ЕИК
121122439
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична режеща и зачистваща машина за кабели- 1 бр.“
Доставка
ПМС
Избор с публична покана
150 000.00
15.11.2023
22.11.2023
Доставката ще се изпълни чрез външно възлагане за машината, чрез избор на изпълнител с публична покана съгласно условията и реда на ПМС № 80 от 9 май 2022 г. В обхвата на доставката ще бъдат включени и монтаж и въвеждане в експлоатация на машината. Провеждането на процедурата за избор на изпълнител ще се изпълнява от екипа на компанията, а доставката от външен изпълнител. При подготовката и провеждането на процедурата за избор на изпълнител са стриктно спазвани принципите на добро стопанско управление, определяне реалистичността на разходите и осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средствата, както и спазване на принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация при разходването на средствата. При спазване на така описания начин на изпълнение на дейността, след закупуване на машината предмет на настоящата процедура, компанията очаква намаляване на отпадъка генериран от дейността, оптимизиране на ресурсите за производство, ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба и спазване на принципа за ненанасяне на значителни вреди. Приложени са необходимите мерки за информация, комуникация и публичност, съгласно разпоредбите на чл. 34 на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. На видно място за широката общественост, непосредствено след началото на изпълнението на предложението за изпълнение на инвестиция, е монтиран плакат с информация за проекта. На интернет страницата на крайния получател е публикувана кратка информация за предложението за изпълнение на инвестиция, указваща неговите етапи и цели, като ще се акцентира върху финансовата подкрепа от МВУ. За спазването на заложените изисквания за визуализация, след въвеждането в експлоатация на машината ще бъде поставен стикер за визуализация, включващи информация за финансовия принос чрез МВУ.
Да
Не

Прикачени документи

Описание Файл
Тръжна документация

Balkankar_Circular_Tender.zip

Свали

Обособени позиции

Обособена позиция Брой подадени оферти
„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична режеща и зачистваща машина за кабели- 1 бр.“ 1
Проектът се финансира от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
В изпълнение на проект BG05SFOP001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено“.